info@spcuracao.com
+5999.737.9988

Algemene voorwaarden

 1. Rechts‑ en Bemiddelingspraktijk Scheperboer & Parris N.V., nader te noemen S&P, is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het Curaçaose recht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan S&P gegeven opdrachten en op elke daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechts-verhouding. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van aan S&P verbonden personen, iedere derde die, al dan niet in dienstbetrekking, bij de uitvoering van enige opdracht door S&P wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is, danwel kan zijn, en voorts alle onderscheiden rechtsopvolgers onder algemene titel. Enige toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door S&P, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek van Curaçao, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek van Curaçao, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 1. Indien de uitvoering van een opdracht door S&P leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van dit artikel 3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van S&P wordt uitbetaald, te verdisconteren met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van S&P komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot hoogtens het door S&P in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van NAf. 10.000,== (approx. USD 6.000,==).
 1. S&P zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. S&P is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van S&P voor een tekortkoming van een derde is uitgesloten.
 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van S&P, zal cliënt na een daartoe strekkend verzoek S&P vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de aan de cliënt verleende diensten
 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van de bestede tijd op basis van het door S&P gehanteerde uurtarief. S&P is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Betalingen worden in beginsel verrekend met de oudste factuur, zulks ter uitsluitende beoordeling van S&P.
 1. De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van S&P (en aan haar gelieerde vennootschappen) de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen die organisatie voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent tevens toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet en e-mail. Voor enige aan S&P geaffilieerde (rechts‑)persoon betrokken bij de uitvoering van een opdracht geldt een geheimhoudingsplicht, met dien verstande dat informatie slechts aan derden wordt verstrekt ofwel op ter zake gegeven rechterlijk bevel, danwel met expliciete schriftelijke toestemming dienaangaande.
 1. De aan S&P verbonden Stichting Derdengelden S&P, opgericht naar het recht van Curaçao, is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht derdengelden en andere vermogenswaarden onder zich te houden. De opdrachtgever vrijwaart S&P en de aan haar verbonden (rechts)personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of niet nakoming van de verplichtingen van de bank of financiële instelling waarbij de derdengelden of andere vermogenswaarden zijn ondergebracht.
 1. Op grond van de geldende wet- en regelgeving is S&P verplicht bij het aanvaarden van een opdracht onder meer de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten en zonder toestemming van en zonder het informeren van de opdrachtgever melding te doen van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties bij de betreffende autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan S&P bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en, voor zover nodig, de betreffende identiteitsgegevens te verstrekken.
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 21 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is S&P zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Voor rekening van cliënt komen alle kosten die aan eventuele incasso zijn verbonden, waaronder mede begrepen alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het te innen bedrag. Bij niet (tijdige) betaling door een cliënt is S&P gerechtigd de werkzaamheden door deze cliënt op te schorten danwel te staken zonder voorafgaande waarschuwing.
 1. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen door S&P worden opgeschort indien de opdrachtgever de declaratie onbetaald laat of als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 1. S&P is niet verplicht originele (fysieke) documenten te bewaren, maar mag kiezen voor elektronische opslag. Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante (fysieke of elektronische) (proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan de opdrachtgever zijn afgegeven, gedurende ten minste vijf jaren door S&P bewaard, waarna de (proces)stukken zonder nadere kennisgeving kunnen worden vernietigd.

13. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het recht van Curaçao. Geschillen          zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao. Indien evenwel S&P als eisende partij                    optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende                  buitenlandse rechter.

 1. Tenzij expliciet overeengekomen, zal iedere door S&P uitgevoerde opdracht aangemerkt worden als een inspanningsverbintenis, zijnde nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis.
 1. Bij het beëindigen, intrekken of stopzetten van een opdracht op verlangen van de opdrachtgever, behoudt S&P het recht 15% van het voorschotsaldo in te houden. In het geval S&P na de betaling van de voorschotdeclaratie werkzaamheden heeft verricht, heeft S&P het recht zonder korting of compensatie in te houden het bedrag equivalent aan de tijdsbesteding.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao op 2 februari 2016